Assemblea Geeneral Ordinària – 26 d'abril 2014

Benvolgut consoci,
Ens plau adreçar-nos a vostè per tal de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària, d’acord amb el que estipula l’article 7è dels Estatuts. Aquest acte se celebrarà a les instal·lacions del Club, el dia 26 d’abril, a les 18:00 hores en primera convocatòria, i a les 19:30 hores en segona.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de 6 d’abril de 2013
2. Aprovació i ratificació de canvis a la Junta Directiva
3. Memòria d’activitat social i esportiva 2013
4. Informe sobre la situació del projecte de rehabilitació de l’edifici i de la zona espor-tiva. Aprovació de propostes per la segona fase, si s’escau.
5. Informe sobre la concessió d’avarada a la platja i la llicència mediambiental del Club
6. Aprovació de quotes i tarifes de serveis
7. Aprovació de la liquidació de l’exercici vençut 2013 i pressupost 2014
8. Torn obert de paraula
El saludem molt cordialment i esperem fer-ho personalment el proper 26 d’abril
La Junta Directiva